Veldeke Hasselt vzw

veríéneging virre bescherreming, behaag èn premeuse van ’t Hessels

Néûts Nieuws

Hessels live op Hesselse Loch!

Minse dee’ns gjâân moddern Hessels willen hieëre, da kan obbe sait van oas kammerâte van Hesselse Loch www.hesselseloch.be

Obb’in eupeningsblââd zej dzje lèngs e koppel tabblieër. Dzje kliek op “In beeld” èn dan kujj’ouer kees douen. Wel ni vergieëte vannen ooparléûr van urre pc âân te zètte (of nog bieëter va bè ne koptèllefõ te wèrreke).

Veel plezejer!

Veldeke Hasselt vzw geeft speciaal Virga-Jessenummer uit

Bij de grootse viering van de “zevejoarige fíéste” van 2010 kan Veldeke Hasselt vzw, vereniging voor het behoud, de bescherming en de promotie van het Hasselts dialect, uiteraard niet achterblijven.


Veldeke Hasselt heeft een speciaal nummer van “Hesselse Ka.l” - het tijdschrift van de vereniging - gewijd aan de Virga Jesse. Net zoals de andere nummers van “Hesselse Ka.l” is ook dit speciaal nummer vrijwel volledig in het “Hessels” opgesteld.


Normaal wordt dit tijdschrift enkel aan de leden gezonden, maar ter gelegenheid van de feesten kan dit speciale nummer van 13 tot 29 augustus ook in de Virga Jesseshop, Fruitmarkt 5, 3500 Hasselt tegen de prijs van €2,5 worden verkregen.


Mis dit collectorsitem niet, want de voorraad is beperkt!

Hesselse Ka.l: Spisjâle Virga-Zjèsnummereu

Vanne zeumer zèn’t èn Hasselt wir de “Zevejoarige fíéste”. Alleman ès toa van harte geníéd!

Vieë va Veldeke Hasselt koste ni achterblèève: bènnekort kim de néûe nummereu van Hesselse Ka.l éût, híélemoal (èn ’t Hessels, da verstej ziech!) gewèèd anne Virga Zjès èn eer fíéste.

Maak oech tus mar rap lid, dan krèjje dieë nummereu nog. Dan mujje lâter euch ni keume klage da dieë spisjâlen Hesselse Ka.l nemíé te krèègen ès.

Dzjiskes èn guj fíéste!

In Memoriam

Lede va Veldeke Hasselt,
Lejf minse,

As bestejer mutte vieë oech loate wete da ter oas ejt híél tristig ès everkeume.
Oaze penningmíéster, ledenadministrator èn steunpilaar van oas veríéniging ès oas op 4 desember 2009 ontvalle, tegelèèk bè ze lejf vreuke.

Francis weur èn oas bestejer de man dieë híél veel èn gank stouk èn altèèd bè de glimlach vrèèwilleg vanalles op ’m weu trèkke. Ze scherrep deurziech broch oas te nóéedege ènziechte bèè en hieë weur ’t tieë de míéste pos èn grammèèrs an ouer deer gebroch hèt.
Z’n lejf vreu Jacqueline weur ter altèèd bèè as ter te wèrreke vouel of vir bè de verzendinge te hellepe.

Da ongelíéflek verlejs hèt oas verschriekelek tristig gemaak èn líét oas wèè ontredderd achter.

Slivvenieërke vanne heup, gif se asteblejf hèèbeuve de plââts tee ze verdejene.
Vieë zulle ze nóéets nemíé vergieëte.

‘t Bestejer va Veldeke Hasselt vzw

Vormingsavond ‘Streektalen en dialecten’

Taalvariatie is een te koesteren rijkdom, daar is iedereen het wel over eens. Dialecten worden door velen beschouwd als een onvervangbaar stukje immaterieel erfgoed. De Raad van Europa stelde zelfs een Europees handvest op over streektalen en taaldiversiteit. Maar hierbij stellen zich meteen ook verschillende vragen. Moeten dialecten wel de officiële status van streektaal krijgen? Zijn dialect(groep)en ook talen? Wie mag dat bepalen en op basis waarvan? En welke internationale werkinstrumenten bestaan er om de dreigende verschraling aan taaldiversiteit tegen te gaan?

Lees meer: Vormingsavond ‘Streektalen en dialecten’

“Alice Louis” 60 jaar op de planken

Zondag 8 november wordt een dag waar de Hasselaren reikhalzend naar uitkijken.
De 80-jarige”kwieke”  Alice Louis blikt in Het Stadsmus terug op haar 60-jarige toneelcarrière.

Vlak na de Tweede Wereldoorlog werd Alice lid van “de gymnasten” van de befaamde juffrouw Quax in zaal De Ware Vrienden.  “Jules Klock”, de legendarische Hasseltse revueschrijver, was zo gecharmeerd door dat “pittig jong ding” dat hij haar prompt een rol in zijn revues aanbood. Korte tijd later debuteerde de 20-jarige Alice in de schouwburg De Ware Vrienden aan de Hasseltse Grote Markt.

Lees meer: “Alice Louis” 60 jaar op de planken