Veldeke Hasselt vzw

veríéneging virre bescherreming, behaag èn premeuse van ’t Hessels

Néûts Nieuws

Toast Litterèèr

Zondaag 20 janewâre 2013: TOAST LITTERÈÈR


’t Davidsfonds verzèrreg mieëer as 160 tââl- èn lieësaktivvetèèten op zondaagmèrrege.
Èn Hasselt organnezeert ‘t Davidsfonds è.b.b. (èn betíénwèrreking bè) Veldeke Hasselt vzw nen Hesselsen tââlkwis.
Ès ‘t Hessels m’n mouedertââl? Wieërt ‘t echte Hessels nog wel gespreuke?  Wèè zèn sommige Hesselse wieërd ontstoan?
Da wieërd oech ammoal bè ’n hepken èn e drenkske gèkspliekeerd obb’nen ontspannenden tââlkwis.

Plââts:  Litterèèr kaffee “De Tijd Hervonden”, Witte Nonnestroat 8, Hasselt
Tèèd: 11 ouere
Antree  €12
€10 vir Davidsfondslede

Jeannine Leenen, 011/22.54.91
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ajje terbèè wielt zèn, schrèf oech tan mar zoe rap megelek èn. Tot mieërder ieër èn gleure van ‘t Hessels.

Wieë néû (vir den 31sten desember 2012) lid wieërt, ès lid tot èn 2013!

Mieër informâse

Verslaag twejdaagse van ’t Hessels op 28 èn 29 appril 2012

De dur Veldeke Hasselt èn de Stad Hasselt gorgannezeerde twejdaagse van ’t Hessels ès virbèè. Zoe te hieëre weure de míéste minse braa kontent. Iech hèb onder ’t peblejk èn ejder geval allíén mar blèè geziechte gezejen. Èn, wèè zoe dèk ‘t geval ès, de aafwezigen haan wirremal mieër as ongelèèk.

Vir dee aafwezigen ’t nog ‘ns goued èn te pieëpere: dzjieëles hèt tus te vollegende fan­tas­tisse aktivvetèète gemankeerd (ve hèbben alles èn alfabbetisse vollegoarde gezatte, zoeda ter achternoa nejman nemíé kan keume rikklammere):

- Ludejke prestâses vanne Banneuxkes ènne vollegende kaffees:

- den Èèlespejgel

- ’t Heufkaffee (Stadsmès)

- de Kambrejnes

- de Kleen Hal

- ’t Staddéûs

- de Veugelzank

Nog ’n sjãs da de sjampètter ènne gebouere weur; aners weur ’t bè dee Banneuxkes mar ’n zâte persesse gewoare!

- Ènne Hesselse kwis woarte de Hesselieëre dur Monique Cox braa streng obbe ríéster ge­leed. Den íéste prèès, ne Grammèèr van ’t Hessels, woart bè ne millemèèter veersproenk gewonne dur ’t koppel Eddy & Viviane Mulkens-Dirix. Nen dieke proffejsijjat an dee straffe minse! Monique zèrregde doanieëve euch nog vir ’n Hessels Ouer ever “van Hen­drik Van Veldeke tot oas Hessels va néû”.

- Harie Va Veldeke weur terbèè, louerden alles éût èn zee da’t goued weur.

- Harie zoug ten anere gouedkerend téû wèè schepene Karoline Mondelaers de bank va Xavier Staelens obbe Reddelberreg offesjeel onthulde.

- De beteugeling vanne eupenbare dronkenschap èn zedelekèèd vouel ondere respon­sa­be­letèèt vanne sjampètter va dins.

- Verschielige stadsgidse hèbbe de deelnemers èn ‘n onvervals Hessels lengs onbekante hiek­­skes vanne stad rondgeleed.

- Èn dan ès ter nog ‘n Hesselse lès gegeuve gewieës dur ni mènder as Xavier Staelens zellef, den onvolpreze nestoar van ’t Hessels!

- De ongewóéen ma doaveer ni mènder geslaagde kombinnâse va stadsbejardejer Kenneth Theunissen èn Jos Tuts lede de twejdaagse no ongekante híégdes.

Jos, oazen Hesselsen bard, mizzekââl ondersteund dur oaze veelbeleuvende stads­bejar­dejer, zèrregde vir e grandiejoos spektakel. Ter woard mejgezoenge, mejgedaas, mej­ge­sjans, ..., èn íé woard “gróéete ãbiejãs” de volle bak!

- Veldeke Hasselt vzw weur zellef nattejerlek euch vanne partèè bè e krieëmke obbe gróé­e­te merrek èn – vir ’t lèsde ma zekér ni ’t mènste – bè ’n gezellige èn zonnige resepse èn­nen heuf van ‘t Stadsmès.

Marco

Proggram Twejdaagse van ‘t Hessels

Zoaterdaag 28 appril: va 10 tot 18 ouere

10 – 18 o.: Infostand Gróéete Merrek

10 – 18 o.: Annemâse èn èntsjige Hesselse kaffees

durre Banneuxkes

13 o.: Den Èèlespejgel (Uilenspiegel)

14 o. : De Veugelzank (Vogelsanck)

15 o.: ’t Staddéûs (’t Stadhuis)

16 o.: De Kambrejnes (Cambrinus)

17 o.: De Klene Hal (Kleine Hal)

16 o.: Stadsmus (iddekattejve réûmte): Hesselse lès dur Xavier Staelens

16 o.: Anne Gróéete Kèrrek: Optrieën Combo Jos Tuts en co ènne stadsbejaardejer Kenneth Theunissen (Hesselse liedsjes)

17 o. De Kambrejnes (Cambrinus): Hesselse kwis dur Monique Cox


Zondaag 29 appril: va 10 tot 18 ouere

10 o.: Gelede wandeling èn ‘t Hessels + ènnhuldeging bank obbe Reddelberreg

11 o.: Ènhuldeging bank va Xavier Staelens obbe Reddelberreg + optrieën Banneuxkes

11.30 tot 17 o.: Annemâse èn ènstjige Hesselse kaffees

durre Banneuxkes

11.30 o.: De Kambrejnes (Cambrinus) èn âânsléûting bè d’ènhuldeging bank Xavier Staelens)

13 o.: Den Èèlespejgel (Uilenspiegel)

14 o.: De Veugelzank (Vogelsanck)

15 o.:  ’t Staddéûs (’t Stadhuis)

14 o.: Gelede wandeling èn ‘t Hessels

15 o.: Anne Gróéete Kèrrek: Optrieën Combo Jos Tuts  + stadsbejaardejer Kenneth Theunissen (Hesselse liedsjes)

15 o.: Stadsmus (heufkaffee): Hessels ouer dur Monique Cox: “Van Hendrik Van Veldeke tot oas Hessels va néû”

15.30 o.: Gelede wandeling èn ‘t Hessels  + aafsléûting èn ‘t Stadsmus

16.30 –18 o.: Stadsmus: Aafsléûting bè optrieën vanne Banneuxkes


Alle aktivvetèète wieëre bè veel trallalla èn lawwaat bekandgemaak durre “sjampètter” van dins.


Virre wandelingen mujje (verpliech!) op veerand ènschrèève:

- Toerisme/Uitpunt, Lombaardstr.3, 3500 Hasselt

- tel.011/23 95 40

- Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Virre lèsde âânpassingen èn âânvèllinge: Kiek obb’oaze sait www.veldekehasselt.be èn had te âânkondigingen èn de pers goued ènne mot.Litterattuurprèès Veldeke Limburreg

Bèsde lede-litterattore,

Kreûp èn ouer pen èn schiek ejt èn. Veel sjãs!

Vir mieër informâse: kliek hèè.

Dzjiskes èn tot bènnekort obbe twejdaagse van 't Hessels!

Marco

Vejering Xavier Staelens 80 joar (Zoaterdaag 14 janewâre 2011)

aDSC_7522b_Custom meer foto's  >>