Veldeke Hasselt vzw

veríéneging virre bescherreming, behaag èn premeuse van ’t Hessels

Néûts Nieuws

Wie nu lid wordt, is lid tot het einde van 2014!

bericht

Lessen Hasselts voor beginners: nieuwe reeks. Start begin januari 2014

Beste toekomstige cursisten,lessen beginners

Na het overweldigende succes van de voorjaarscursus 2013 “Hessels vir begènners” zijn we onlangs met de najaarscursus 2013 gestart.

We laten de cursisten in de les zoveel mogelijk aan het woord. Dat heeft echter tot gevolg dat het aantal deelnemers beperkt is. Voor de lopende najaarscursus hebben we daardoor helaas een aantal geïnteresseerden moeten weigeren.

Voor die mensen (en andere geïnteresseerden) starten we begin januari 2014 opnieuw met een cursus Hasselts voor beginners (reeds de derde reeks op rij!). Een lessencyclus duurt 10 weken. De lessen vinden telkens plaats op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30, onderbroken door een korte pauze.

Ik kan enkel de dringende raad geven: wacht niet te lang, schrijf zo vlug mogelijk in want het aantal deelnemers is – zoals gezegd – beperkt.

U bent effectief ingeschreven zodra het lesgeld van €20 per persoon op onze rekening staat (onder voorbehoud uiteraard dat er nog plaatsen beschikbaar zijn, zoniet geldt uw inschrijving voor de eerstvolgende cyclus.) Wie eerst komt eerst maalt!. In dit lesgeld zijn eventueel te bestellen drankjes uiteraard niet begrepen.

Te storten op rekening IBAN BE91 9792 4634 8376 ten voordele van Veldeke Hasselt vzw, Sasput 6, 3500 Sint-Lambrechts-Herk. Niet vergeten naam, voornaam, adres en e-mailadres te vermelden! Opgave van uw e-mailadres is heel belangrijk want er wordt over de lessen uitsluitend per e-mail gecor­respondeerd.

Mocht u op het overschrijvingsformuier voor uw e-mailadres geen plaats hebben, stuur dan een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De lessen zijn als echte taallessen opgevat. Men zou op dezelfde wijze ook talen als Frans, Engels, Duits, ... kunnen geven.

Er wordt in de les voortdurend verwezen naar de “Grammèèr van ‘t (H)essels”. Zonder dit boek kan men in deze lessen niets maar dan ook echt niets komen doen. De grammèèr is voor €25 verkrijgbaar in de Standaard Boekhandel. Hoewel niet verplicht, is ook de “Dieksjenèèr van ‘t (H)essels” voor deze lessen een absolute aanrader. Ook dit boek (€35) is verkrijgbaar in de Standaard Boekhandel.

Met Hasseltse groetjes en hopelijk tot in de les,

Marco Clerinx,

lesgever en voorzitter Veldeke Hasselt vzw

“tot mieërder ieêr èn gleure van ‘t (H)essels”

 

Lessen Hessels dialect in de pers

ArtBVLlessen2

Klik op de afbeelding om het artikel te lezen.

Dieksjenèèr van ‘t (H)essels oppernéû disponnejbel!!!

voorkant nDoa ès fantastis néûts! De vejerde éûtgebrede edejse vannen Dieksjenèèr van ‘t (H)essels liek vanaf zoaterdaag 11 mee ènne Standaard Boekhandel, Triechterstroat 19, Hasselt.

Prèès €35

Ter informâse hèè-onder den teks obben achterflap vanne néûen dieksjenèèr:

Eindelijk is het dan zover: de vierde uitgebreide editie van de langverwachte Dieksjenèèr van ‘t (H)essels is een feit. Deze nieuwe uitgave is niet zomaar een herdruk: het boek is bewerkt, uitgebreid en in de vereenvoudigde spelling-Staelens omgespeld. Er zijn enkele duizenden kruisverwijzingen bijgekomen in de trant van: „meikever z.o. bejzap; bejzap z.o. meikever,” zodat de gebruiker met deze nieuwe uitgave ook tal van het Nederlands afwijkende woorden vlot kan terugvinden. Hiermee is de Dieksjenèèr van ‘t (H)essels er een stuk gebruiksvriendelijker op geworden. Ook wie het Hasseltse woord niet kent, vindt via de Nederlandse tegenhanger immers vlug wat hij zoekt. Daarnaast werden er nog een aantal nieuwe Hasseltse en Nederlandse trefwoorden toegevoegd, uiteraard ook woorden uit de in onze moderne maatschappij niet meer weg te denken computerwereld: de (h)el schèèf (de harde schijf), ’n e-poske (een e-mailtje), dââ.llâje (downloaden), ...
Zoals reeds gezegd, is de spelling vereenvoudigd. De in de vorige edities gehanteerde wetenschappelijke spelling is uiteraard gebleven, maar aangepast in die zin dat elk woord met een eenvoudige tekstverwerker - dus zonder speciale tekens! - gespeld kan worden. Deze nieuwe editie wil dus ook als een echte spellinggids fungeren. Dat komt er praktisch op neer dat elk woord dat cursief gedrukt is, in de vereenvoudigde wetenschappelijke spelling-Staelens geschreven is.
Samen met de in 2009 verschenen „Grammèèr van ‘t (H)essels” beschikt de in zijn dialect geïnteresseerde Hasselaar met dit woordenboek over de nodige hulpmiddelen om de kennis van zijn taal weer wat op te frissen of - waarom niet? - aan te leren. Het is in ieder geval de uitdrukkelijke wens van de bewerker dat het dialect van de stad Hasselt mede dankzij beide werken aan een tweede leven kan beginnen.

Kostprijs: €35

Uitgegeven door Veldeke Hasselt vzw, vereniging voor de bescherming, het behoud en de promotie van het Hasselts dialect
www.veldekehasselt.be

Te koop in Standaard Boekhandel, Maastrichterstraat 19 te 3500 Hasselt (voor online bestelling www.standaardboekhandel.be) of bij Veldeke Hasselt (af te halen) e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Néû edejse vannen Dieksjenèèr van ’t Hessels

De néû edejse vannen onvolprezen Dieksjenèèr van ’t Hessels kim híél bènnekort opnéû éût!

Joa minse, doa schielt nieks an ouer óége, dzj’èt goued gelieëze: ne néûen Dieksjenèèr! Nog e bietsje pasjensen èn dzje kunt wir van al goan opzieken of gewóéen mar ewa blâren èn genejte van al da schóéen Hessels da ter èn stíé.

Dieë néûen dieksjenèèr ès ni zoe mar nen herdrèk vanne verige edejse, níé, ‘m ès bewèrrek, éûtgebreed èn imgespeld ènne veríén­véû­digde spelling-Staelens.

Zoe zèn ter èntsjige douezende verwèèzinge bèègekeume, zoe ènnen trant va: meikever z.o. bejzap; bejzap z.o. meikever. Bè aner wieërd, dzje kunt vanaaf néû euch van dee ârige wieërd opzieke deeje vrieger, ajje ze ni kant, bekan ni kos trèkvènne.

Doanieëve zèn ter euch nog e pak néû Nederlanse wieërd bè ver­wèèzing no hin Hesselse vertâling ènnen dieksjenèèr opgeneume. Vaarder hèbbe ve van d’okkazje geproffeteerd vir ’n âântal néû tref­wieërd op te neme. Alles veranert, panta rei (“al vlejt”), zeen d’aa Grieken al,  èn da gelt euch vir ’n tââl, dus euch vir oas diejallek ta evolluweert èn mejgíé bè z’nen tèèd. Par èkzempel: de hel schèèf (de harde schijf), ’n e-poske (e-mail), de lekstek (dur Hesselse Loch gepremeute naam vir ‘t néû tribbenââl anne stâse), dââllâje (down­loaden), ...

Dit joar (2013) stíé dus híélemoal èn ’t tíéken vanne ver­néûden dieksjenèèr. Bènnekort koem dzje mieër te wete; had te ge­brèè­keleke kannâle (oas biekske, oaze websait, ouer bwat bè e-pos­kes, de gezètte, wa weet iech al) mar híél goued ènne mot.

Wieërd dzje gjâân persóéenlek per e-pos obbe híégde gehage vannen dzjuuste verschèèningsdâtem, schiek oas tan ’n e-poske: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.