Veldeke Hasselt vzw

veríéneging virre bescherreming, behaag èn premeuse van ’t Hessels

Néûts

korskaddeu

Mès dzje nog ni wete wa ondere korsbóém lègge, gief tan gewóéen nen Hesselse korskaddeu:

- ne grammèèr                            
- nen dieksjenèèr
- ʼn seríé Hesselse lèsse
- e joar lidmoatschap op Veldeke Hasselt